You are currently viewing Til tidligere contractors tilknyttet Primera Air

Til tidligere contractors tilknyttet Primera Air

Denne meddelelse henvender sig kun til contractors, som ikke var tilknyttet Primera Air på konkurstidspunktet 2. oktober 2018.

For contractors tilknyttet Primera Air ved konkursen henvises der til tidligere udsendte medlemsinfo.

I sidste uge var der retsmøde i den verserende sag mellem FPU/Michael Ingvardsen og Dansk Industri/Primera Air. På mødet blev det besluttet, at sagen videreføres på trods af Primera Airs konkurs.

Det betyder, at der muligvis kan gøres et erstatningskrav gældende mod Primera Air (under konkurs), og at dette krav skal dækkes af Lønmodtagernes Garantifond, LG.

Michael Ingvardsen og Primera Air Pilot Association (PAPA) vil gøre et regneark tilgængeligt for alle, som henvender sig med henblik på at kunne beregne deres eventuelle krav på differenceløn mv. mod Primera Air (under konkurs).

Det er dog tvivlsomt om LG vil anerkende disse krav, men det må være op til den enkelte at vurdere, om man ønsker at anmelde kravet.

Anerkendelse (og udbetaling) fra LG forudsætter umiddelbart at følgende betingelser opfyldes:

  1. Den verserende sag mellem FPU som mandatar for Michael Ingvardsen mod Dansk Industri/Primera Air Scandinavia A/S videreføres på trods af den indtrufne konkurs hos Primera Air Scandinavia A/S.
  2. Arbejdsretten afsiger dom for, at Michael Ingvardsen skal betragtes som lønmodtager og dermed har krav på betaling af det opgjorte krav (differencen mellem overenskomstmæssig aflønning og FCS-betaling).
  3. Det krav, som den enkelte contractor vælger at anmelde, skal vedrøre perioden efter 2. oktober 2013 og fremefter, idet krav, som er ældre end fem år fra konkurstidspunktet, er forældede.
  4. Alle krav skal være anmeldt til LG senest den 1. februar 2019, idet anmeldelsesfristen til LG er senest fire måneder efter konkurstidspunktet den 2. oktober 2018.
  5. Alle krav, som er ældre end seks måneder (fra konkurstidspunktet) og dermed hidrører fra perioden før 2. april 2018, vil som udgangspunkt kun være omfattet af garantien, hvis de er forfulgt uden ugrundet ophold.

Det er især den sidste betingelse, som jeg forventer, vil betyde, at LG vil afvise at udbetale beløb til tidligere contractors. Man kan gøre gældende, at alle tidligere contractors har afventet afklaring af Ingvardsen-sagen for dermed at få afklaret retstilstanden, inden de begyndte at forfølge deres krav ved domstolene. Hvordan LG vil forhold sig til dette argument, må vi afvente.

Du meget gerne dele et link til denne meddelelse med alle de tidligere contractors, du er i kontakt med og opfordre dem til også at videredele det.

Vores udfordring er, at FPU ikke har historiske data tilgængelige i medlemssystemet, og at vi derfor ikke kan se, hvor disse contractors nu befinder sig, hvis de overhovedet (stadig) er medlem af FPU. Det er således desværre ikke muligt for FPU at sende denne mail ud til en samlet gruppe på baggrund af data fra medlemsregistreringssystemet.