You are currently viewing OPDATERET: Til medlemmer af PCU og PAPA vedr PAS under konkurs

OPDATERET: Til medlemmer af PCU og PAPA vedr PAS under konkurs

 • Post category:FPU / Nyheder

Kære medlem,

Som omtalt tidligere er vi rigtigt ærgerlige over, at Primera er gået konkurs og de konsekvenser, som det får for jer.

I forlængelse af de afholdte medlemsmøder følger her lidt uddybende oplysninger og svar på mange af spørgsmålene. Samtidig kommer også nogle anbefalinger til, hvad du kan og skal gøre.

Det er vigtigt for os at understrege, at der kan ske ændringer! Alle informationer heri er baseret på de oplysninger, som vi har til rådighed den 3. oktober 2018 kl. 14.00. Dette inkluderer, at vi kurator nu har identificeret sig overfor os. For god ordens skyld skal vi understrege, at konkursdekretet endnu ikke er offentliggjort i Statstidende.

Denne information indeholder følgende emner:

 1. Suspension
 2. Disse ting skal du bruge
 3. Ansættelsesforhold (Direkte ansat eller contractor, funktionærlignende vilkår)
 4. Kurator
 5. Lønmodtagernes Garantifond
 6. Meld dig ledig
 7. Graviditet eller barsel
 8. Ferie
 9. Jobsøgning/ansættelse andet sted
 10. Produktionstillæg fremadrettet
 11. ASTA+FCS+øvrige – kontrakter og opsigelse.

 

Ad – Suspension

Af brevet fra Elmann til medarbejderne fremgår det, at I er suspenderede. Hvad betyder det?

Det betyder:

 • at virksomheden har til den 16. oktober 2018 til at finde en løsning på, hvad der skal ske med jeres ansættelsesforhold.
 • at du skal være tilgængelig til uden unødigt ophold at udføre (relevante og jobrelaterede) opgaver for kuratorerne.

 

Det betyder ikke, at du er på standby. Tværtimod. Det betyder alene, at du med et rimeligt varsel skal kunne udføre en opgave uden unødigt ophold. Der er ikke nogle faste regler for dette, men som udgangspunkt er det FPUs opfattelse, at et rimeligt varsel er 24 timer. Dette bliver eventuelt endeligt fastlagt, når vi over de næste dage forhåbentligt får en seriøs dialog med kurator.

Af samme årsag behøver du ikke at sidde hjemme ved telefonen. Du skal bare kunne stå klar til at arbejde fra din base på en dag.

 

Ad – Disse ting skal du bruge

Nogle af jer har mange af de relevante og nødvendige informationer liggende på Primeras net. Der er ingen garanti for, hvor længe I har adgang hertil. Det er derfor umådeligt vigtigt, at I med det samme (og nærmest inden I læser videre) får fat i alle relevante ting, som I måske har liggende der. I skal det næste stykke tid bruge jeres ansættelseskontrakt, de seneste 6 lønsedler og meget gerne de seneste måneders duty rosters.

 

For piloternes vedkommende er det vigtigt, at I sørger for at få overført alle data vedrørende flyve- og tjenestetid.

 

Ad – Ansættelsesforhold

Som bekendt betragter vi alle som lønmodtagere, idet contractors er falske selvstændige med det ene formål at omgå overenskomsten. Af samme årsag vil der fra vores side ikke være nogen forskel i behandling heraf.

Rent praktisk er der dog lige et forbehold omkring eksempelvis a-kasse, hvor det er vigtigt, at alle contractors melder sig fuldt ledige på jobnet.dk og a-kassen allerede på førstedagen (læs: nu!).

Nogle har spurgt, om I er funktionærer. Nej, det er I ikke. I er ansat på funktionærlignende vilkår.

 

Ad – Kurator

Skifteretten har udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Elmann, advokat Morten Hans Jakobsen, Gorrissen Federspiel, og advokat Henrik Sjørslev, DLA Piper, som kuratorer for selskabet.

Når et selskab melder sig konkurs bliver der udstedt et konkursdekret (rettens beslutning om at et selskab tages under konkurs) og der udpeges en Kurator. Kurator er en eller flere jurister, der overtager det konkursramte selskabs aktiver og passiver, indtil konkursen er færdigbehandlet. Selskabet benævnes herefter: konkursboet.  Du kan betragte kuratorerne som din arbejdsgiver, indtil udløbet af dit opsigelsesvarsel. Hvis kuratorerne beder dig om at arbejde for konkursboet, skal du gøre det (se endvidere ovenfor vedrørende suspension)

 

Ad – Lønmodtagernes Garantifond

Som det fremgår af orientering fra kuratorerne, så er du indtil videre kun suspenderet. Det betyder også, at du IKKE skal gøre krav gældende mod Lønmodtagernes Garantifond endnu.

Vi orienterer om dette på et senere tidspunkt.

 

Ad – Meld dig ledig

Du skal gå på www.jobnet.dk, hvor du skal melde dig ledig. Det kan man gøre på to måder afhængig af, hvordan du er ansat. Det er her, hvor der er forskel på officielt at have været ansat direkte i PAS eller, om du er fungeret som contractor.

Når du melder dig ledig på www.jobnet.dk, så er der tre muligheder. Disse er overordnet set:

 • Jeg melder mig ledig på dagpenge
 • Jeg melder mig ledig på kontanthjælp
 • Jeg melder mig ledig uden ydelse

Hvis du er direkte ansat af i PAS A/S under konkurs (tidligere Primera Air Scandinavia A/S) og medlem af ”Min a-kasse”, så skal du melde dig i kategori 3: ledig uden ydelse. Du vil herefter have mulighed for at søge om dagpengelån fra den dato, hvor du melder dig ledig. Min A-kasse har dedikeret en medarbejder, Birgitte, til at svare på alle de tvivlsspørgsmål, du måtte have. Hun kan kontaktes på tlf. 70 12 37 82. Er du medlem af en anden a-kasse, så bør du kontakte dem. Denne mulighed betyder, at du ikke bliver indkaldt til samtaler i jobcentret og a-kassen, men stiller din arbejdskraft til rådighed på jobnet og på den måde forsøger at reducere deres krav i forhold til Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis du er indirekte ansat af i PAS A/S under konkurs (tidligere Primera Air Scandinavia A/S) – altså contractor via fx FCS eller ASTA – og medlem af ”Min a-kasse”, så skal du melde dig i kategori 1: ledig på dagpenge. Dette som tidligere nævnt, da de måske skal overgå direkte til dagpenge, hvis der ikke er dækning fra Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, så skal du kontakte kommunen om, hvordan du skal forholde dig i forhold til at melde dig ledig – og om muligheden for at få kontanthjælpslån i perioden til du modtager udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond. En behandling heraf handler bl.a. om dine formueforhold. Kommunen kan også fortælle, hvilken kategori du skal melde dig ind i.

Hvis du er dansk statsborger, ansat direkte i PAS A/S under konkurs (tidligere Primera Air Scandinavia A/S), medlem af ”Min a-kasse” MEN BOSAT I UDLANDET (fx Sverige), så skal du i første omgang melde dig ledig på jobnet.dk. Den juridiske afdeling i Min A-kasse er ved at undersøge, om der skulle være andre forhold, der gør sig gældende. Med det samme der er endelig klarhed, så melder vi det ud i facebook-grupperne for PCU og PAPA. Det gælder også for contractors.

Vi beklager, hvis der har været usikkerhed omkring ovenstående og håber med denne information at have skabt klarhed.

Dette afsnit er lavet i samarbejde med www.min-a-kasse.dk. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om at melde dig ledig, så skal du kontakte din egen a-kasse direkte. Er du ikke medlem af en a-kasse så skal du kontakte din kommune.

Dette afsnit er opdateret den 4. oktober 2018 kl.12.00.

 

Ad – Graviditet eller barsel

Du kan gøre krav på den løn du ville have fået, hvis selskabet ikke var gået konkurs. Er du allerede overgået til barselsdagpenge, skal du ikke gøre yderligere, før din orlov slutter. Har du ikke fået arbejde når din orlov er forbi, skal du melde dig ledig. Hvis du har fået lønudbetalinger i 2018, skal du lave en anmeldelse til LG for dine feriepenge.

 

Hvis du stadig får løn fra Primera, skal du lave anmelde krav til LG for den resterende løn. Du skal også kontakte din kommune, og oplyse dem om, at du ikke længere får løn fra Primera.

 

Ad – Ferie

Har du inden konkursbekendtgørelsen aftalt ferie med din arbejdsgiver, så må du gerne holde din ferie ferie. Det gælder også de, der allerede er ude at rejse.

 

Ad – Jobsøgning/ansættelse andet sted

Der er ikke noget til hindring for, at du aktivt begynder at søge job og også går til jobsamtaler mv. Inden du skriver under på en kontrakt skal du dog kontakte os. Dette da du stadig er omfattet af fx opsigelsesvarsler (og dermed gældende gensidige krav) ligesom vi gerne vil hjælpe med, at din kontrakt bliver ”helt efter bogen”.

Du behøver ikke at kontakte os før du får et konkret jobtilbud (med tilhørende kontrakt).

 

Ad – Produktionstillæg fremadrettet

Vi kan ikke sige noget om, hvilke lønelementer der bliver omfattet af et krav mod hverken konkursboet eller Lønmodtagernes Garantifond. Der kommer mere ud om det senere i forløbet, når der er udtaget krav mv. Vi beklager, men der kan godt gå et stykke tid. Det er alt sammen noget processuelt.

 

Ad – ASTA, FCS og øvrige contractors

Kontakt os venligst på fpu@flyvebranchen.dk, så vi kan få jer på en samlet mailingliste. Ligeledes hersker der stor usikkerhed omkring hvem af jer, der har modtaget henvendelse fra kurator – og hvem af jer, der allerede har modtaget en opsigelse fra fx ASTA.

Så derfor er det bydende nødvendigt, at du tager fat på os. Send en mail, hvor der i emnefeltet fx står contractor og i selve mailen står:

Jeg er kontraktansat via XXX-firma. Jeg har hørt/ikke hørt fra kurator. Jeg har/har ikke modtaget en opsigelse (og eventuelt om opsigelsen overholder det kontraktsmæssige aftalte). Jeg kan kontaktes på MAILADRESSSE og MOBILTELEFONNUMMER.

Det var ordene. Hvis du har nogle tvivlsspørgsmål så tag fat i din lokale tillidsmand.

Så snart der er nyt i sagen, så vil vi komme med yderligere informationer. Vi kan ikke sætte dato på hvornår.

Venlig hilsen

Flyvebranchens Personale Union

fpu@flyvebranchen.dk