You are currently viewing Guide til den nye arbejdsdelingsordning

Guide til den nye arbejdsdelingsordning

Den 31. august 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om midlertidig arbejdsfordeling. Selve ordningen blev vedtaget som lov den 14. september, hvormed selskaber i luftfartsbranchen kan benytte sig af ordningen. Ordningen er forlænget hele vejen til slutningen af 2021

Den nye arbejdsdelingsordning har til formål at forebygge afskedigelser på det private arbejdsmarked. Til forskel fra den “gamle” arbejdsdelingsordning får arbejdstageren højere dagpenge og bedre adgang til efteruddannelse i den nye ordning. Desuden skal arbejdstageren ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet under den nye ordning.

Nedenfor finder du to korte guides til henholdsvis spørgsmål om dine arbejdsvilkår under arbejdsdelingsordningen OG dagpenge under arbejdsdelingsordningen. Guides vil blive udvidet løbende, da arbejdsdelingsordningen netop i disse uger rammer virkeligheden i luftfarten i form af aftaler i de enkelte selskaber. Det har krævet – og vil kræve – en del juridisk arbejde at få aftalen til at passe ind i luftfartsverdenen, der er ulig det almene arbejdsmarkedet – men de første aftaler er allerede på plads.

Du er velkommen til at sende dine spørgsmål til din tillidsrepræsentant eller til fpu@flyvebranchen.dk, så samler vi op og besvare dem løbende.

Vi anbefaler desuden, at du læser den FAQ, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har lavet, der besvares både spørgsmål om arbejdsvilkår og dagpenge.

Kort guide til den nye arbejdsdelingsordning og arbejdsvilkår

Overordnet set gælder det for ordningen, at en arbejdsgiver udelukkende kan erstatte arbejdstid med ledighed. Det kan med fordel forstås på den måde, at du under arbejdsdelingsordningen har to arbejdsgivere: 1: Din almene arbejdsgiver, hvor din overenskomst stadig gælder, men hvor den samlede arbejdstid er reduceret 20 til 50 pct., hvilket modsvares i den løn arbejdsgiveren betaler 2: Din a-kasse/, som betaler dig supplerende dagpenge for den tid, hvor du er ledig – der er dog ikke krav om at du skal søge job på den nye arbejdsdelingsordning.

Hvor lang tid varer ordningen?

Ordningen er forlænget så den indtil videre vare hele 2021.

Kan en arbejdsgiver ændre på dine arbejdstider under arbejdsdelingsordningen?

Nej, ordningen giver alene mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed. Ordningen kan ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering mv. i videre omfang end efter de gældende overenskomsters regler herom. Det gælder også individuelle aftaler om arbejdstid.

Kan man fx blive bedt om at arbejde 14 dage i streg for så at have 14 dage på ledighed?

Nej. De 14 dage, hvor du er på arbejde, skal arbejdet følge din overenskomst eller kontrakt. Det vil fx sige, at hvis du på en normal måned har 10 fridage ifølge din overenskomst på en normal fuldtidsmåned, og du er på 50 pct af normal tid, så skal du have 5 fridage i løbet af den 14-dagesperiode, hvor du arbejder.

Kan nogle kolleger (fx styrmænd) arbejde fuldtid mens andre (fx kaptajner) arbejder på den nye ordning – og dermed på nedsat tid?

Indenfor en ”afdeling” kan der ikke laves arbejdsfordeling for én bestemt gruppe, mens andre er på fx normal tid. Det afhænger af, om virksomheden er organiseret på den måde, at piloterne udgør en selvstændig afdeling. Ordningen sondrer altså ikke selvstændigt mellem faggrupper.

Kan arbejdsdeling potentielt tilsidesætte overenskomsten på en arbejdsplads og dermed også SIFU

I relation til spørgsmålet om SIFU princippets anvendelse i denne situation, må FH desværre blive os svar skyldig. Det kræver en analyse af jeres overenskomst og af den konkrete situation, hvor vi kan se, hvordan virksomheden agerer. Og selv på det tidspunkt, vil der formentlig være noget fortolkningstvivl, som vil blive nødt til at blive afklaret retsligt, hvis i ikke kan finde en mindelig løsning.

Hvis en tillidsrepræsentant i et selskab IKKE ønsker at være på ordningen kan selskabet så fyre vedkommende uden problemer?

I relation til TR, så er det FH’s opfattelse, at de almindelige saglighedskrav ikke er sat ud af spil, når arbejdsgiver skal vælge, om der skal ske opsigelse, og hvem der i givet fald skal opsiges. Der er imidlertid kommet et element mere med ind i ligningen, nemlig det, at en medarbejder, der siger nej til arbejdsfordeling ikke må fortsætte med at arbejde fuld tid i den afdeling, der går på arbejdsfordeling. Kan virksomheden ikke beskæftige medarbejderen i en anden afdeling, så vil det formentligt være sagligt at afskedige medarbejderen, uanset om han er TR eller ej. Hvis der skal afskediges flere, og der er en ledig plads i en anden afdeling, vil TR nok være den, der skal tilbydes denne plads.

Kan man sætte afskedigede ansatte på ordningen, så de under deres opsigelsesvarsel arbejder på en deleordning med mindre i løn?

Nej, er svaret

Hvordan gælder arbejdsdelingsordningen ift udstationering.

Hvis et selskab fx udstationerer ansatte til flyvninger i udlandet i 14 dage, og så er de 14 dage hjemme. Løn osv. betales af den danske arbejdsgiver.

Så er det et spørgsmål, der må besvares konkret ud fra ansættelseskontrakter, udstationeringsaftale mv.

Kort guide i forhold til dagpenge og arbejdsdeling

Guiden nedenfor svarer på nogle helt grundlæggende spørgsmål. For mere detaljeret viden kan du læse FH’s guide her. Uanset din situation anbefaler vi dog, at du tager kontakt til din a-kasse med spørgsmål relateret til dagpenge.

Hvis du er på en normal fuldtidsansættelse og skal på arbejdsdeling…

Selskabet sender blanketterne AB 292 og AB293 til jobcenteret. Jobcentret registrerer dig som ledig på arbejdsfordeling når de får blanketterne. Du skal blot udfylde en ledighedserklæring til a-kassen og oprette et CV på jobnet. Du er fritaget fra at søge jobs og gå til møder under den nye arbejdsdelingsordning.

Gør det klart på ledighedserklæringen, at du er på den nye arbejdsdelingsordning. CV’et på jobnet.dk hurtigst muligt og senest 2 uger, efter arbejdsfordelingen startede.

Hvis du i forvejen er på en arbejdsdelingsaftale og nu overgår til den nye arbejdsdelingsaftale…

Selskabet sender blanketterne AB 292 og AB293 til jobcenteret. Du skal blot informere din a-kasse om, at du er på den nye arbejdsdelingsordning.

Hvis jeg ikke er medlem af en a-kasse…

Så skal du tage fat på den a-kasse, du ønsker at blive medlem i, og følge beskrivelserne ovenfor. Normalt skal man have været medlem af a-kassen i et år, for at kunne få dagpenge, men med den nye ordning kan du få dagpenge, mens du er under arbejdsfordeling, selv om du endnu ikke har været medlem af a-kassen i et år. Du kan også få dagpenge, selv om du ikke opfylder det indkomstkrav, der normalt er for at få ret til dagpenge.

Du skal dog betale tre gange kontingentet til a-kassen for de måneder, du får supplerende dagpenge.

Hvordan udregnes mit supplerende dagpengebeløb

Vi anbefaler, at du læser Min A-kasses guide til udregning af dagpenge for flyvende.

Det særlige for det flyvende personale, er, at der ikke er en arbejdstidssnorm. Det vil sige en særlig mængde timer, som den enkelte ansatte har som sin arbejdstid per uge. Derfor skal de flyvendes samlede månedsløn omregnestil timer.

Dagpenge udbetales for 160,33 timer minus fradrag for arbejde, sygdom, ferie m.v.  Flyvendes arbejdstid beregnes ved at dele månedens skattepligtige indtægt med omregningssatsen (247,53 kr./time i 2020). A-kassen laver denne udregning. Du skal blot oplyse den faktiske arbejdstid og indtægten i måneden, hvis du kan det inden du har fået lønnen for måneden.

Skal jeg søge job, når jeg er på den nye arbejdsdelingsordning?

Nej du behøver ikke søge job. Ordningen er udmøntet således, at du er fritaget for jobsøgende i hele arbejdsfordelingsperioden efter den nye arbejdsfordeling.