Ansøgning

FPU PULJEN

Deadline for ansøgning er 23. juni 2022

NB: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fjernet skæringsdatoen for nyuddannede piloter. Det vil sige, at alle de piloter, der er nyuddannede efter 1. januar 2020, og som endnu ikke er kommet i pilotjob, kan få adgang til dækning af udgifter

Kort om ansøgningsprocessen

Velkommen til ansøgningssiden for midler til certifikatfornyelse. Her kan du som opsagt pilot eller flyveleder finde information om og hjælp til ansøgningen. Midlerne er en del af en politisk hjælpepakke, og FPU er med sit kendskab til flybranchen blevet udvalgt til at administrere FPU puljen.

 • Ansøger arrangerer selv certifikatfornyelse og lægger som udgangspunkt selv ud for udgifterne til certifikatfornyelse, medical og sprogpåtegnelse.
 • Herefter indsender ansøger dokumentation til FPU.
 • FPU gennemser dokumentation, og hvis dokumentationen er i orden, og ansøgeren lever op til kravene, refunderes udgifterne.

Bemærk

Ansøgere kan få dækket udgifter til certifikatfornyelser foretaget i 2020, 2021 og 2022. Det er muligt at søge om støtte på op til 15.000 kroner per år (12 måneder).

Søger man om støtte mere end en gang til samme certifikat, kan FPU først modtage og behandle ansøgningen, når der er gået 12 måneder fra den dato, man foretog sin forrige certifikatfornyelse.

Alle nyuddannede efter 1. januar 2020 kan nu søge pilotpuljemidler.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har fjernet den skæringsdato, der gjorde, at det kun var nyuddannede mellem 1. januar 2020 og 30. juni 2021, der kunne søge pilotpuljen.

Det er dermed ikke længere et krav, at pilotuddannelsen skal være afsluttet inden 30. juni 2021.

Ændringen betyder, at alle de piloter, der er nyuddannede efter 1. januar 2020, og som endnu ikke er kommet i pilotjob, kan få adgang til dækning af udgifter til certifikatfornyelser og medicals. Det kræver, at de lever op til de retningslinjer, der ellers er for puljen.

Deadline for alle ansøgere vil blive forlænget med cirka to uger, så puljen vil være åben for ansøgninger frem til 23. juni 2022 i stedet for 10. juni 2022, som hidtil har været deadline.

Ansøgere kan søge om støtte til flere certifikatfornyelser

Ansøgere kan også søge om støtte til certifikatfornyelse fra pilotpuljen i 2020, 2021 og 2022.

Ansøgere kan få dækket udgifter til certifikatfornyelser foretaget i 2020, 2021 og 2022. Det er muligt at søge om støtte på op til 15.000 kroner per år (12 måneder).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fastsat regler og krav til puljens administration:

 • Alle ansøgere, der søger mere end en gang, skal opfylde de samme krav, som der blev stillet, da de søgte første gang.
 • Der kan maksimalt søges støtte på 15.000 kroner per år (12 måneder), og det er ikke muligt at overføre ubrugte midler fra et år til et andet.
 • Søger man om støtte mere end en gang til samme certifikat, kan FPU først modtage og behandle ansøgningen, når der er gået 12 måneder fra den dato, man foretog sin forrige certifikatfornyelse.


  Har man for eksempel fornyet sin Boeing 737-rating den 1. december 2020 og fået støtte til den, kan man først søge om støtte til endnu en Boeing 737-certifikatfornyelse den 1. december 2021.
  Man kan godt foretage fornyelsen før den 1. december 2021, men FPU må ikke behandle ansøgningen før 1. december 2021.

Har du spørgsmål til pilotpuljen, kan du ringe til FPU på 36 13 25 02 eller skrive til fpu-pulje@flyvebranchen.dk.

Hvem kan søge puljemidler?

 • Kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører med bopæl i Danmark, som er fratrådt deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
 • Grænsegængere som har haft deres seneste beskæftigelse som pilot, flyveleder eller flyveinformationsoperatør i en virksomhed med dansk CVR-nummer, og er fratrådt fra deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020. 
 • Nyuddannede piloter, flyveledere og flyveinformations-operatører, der har afsluttet deres uddannelse i Danmark efter 1. januar 2020.

Indehavere af følgende certifikater kan opnå støtte til fornyelse af deres rettigheder: CPL (Commercial Pilot License), MPL (Multi Pilot License), ATPL (Airline Transport Pilot License), ATCO (Air Traffic Control Officer) og FISO (Flight Information Service Officer).

Nationalitet eller medlemskab af en fagforening har ingen betydning for din adgang til puljen.

Hvad kan du søge puljemidler til?

Opsagte kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører kan søge om dækning af obligatoriske certifikatfornyelser og helbredsattester.

Det er muligt at få dækket flere ratings, så hvis du f.eks. har både en A320 og B737 rating, kan disse begge fornyes. Dette gælder også for SEP- og MEPland.

Hvornår kan du søge?

Du kan først søge, når du har fået foretaget din fornyelse.

Midlerne kan søges med tilbagevirkende kraft, hvis du allerede har fornyet dit certifikat eller medical.

Du kan tidligst søge om midlerne tre måneder, før dit certifikat udløber

Hvilken dokumentation skal du sende ind?

Kommercielle piloter

 • Kopi af flight crew licence og indstikskort
 • Kopi af proficiency check/skilltest-formular
 • Kopi af ansættelseskontrakt
 • Kopi af opsigelsesbrev
 • Kopi af fakturaer* fra fornyelse af certifikat, medical og/eller sprogpåtegnelse
 • Dokumentation ifm. rejseudgifter

*Hvis fakturaen er udstedt i et andet navn (for eksempel din examiner), skal du fremsende dokumentation, hvor din examiner udspecificerer din andel af den samlede faktura.

Nyuddannede piloter

 • Kopi af flight crew licence og indstikskort
 • Kopi af proficiency check/skilltest-formular
 • Kopi af diplom
 • Kopi af fakturaer* fra fornyelse af certifikat, medical og/eller sprogpåtegnelse
 • Dokumentation ifm. rejseudgifter

*Hvis fakturaen er udstedt i et andet navn (for eksempel din examiner), skal du fremsende dokumentation, hvor din examiner udspecificerer din andel af den samlede faktura.

Flyveledere

Kontakt FPU direkte på fpu-pulje@flyvebranchen.dk for nærmere information

Hvad dækker rejseomkostninger?

Rejseomkostninger, herunder dækning af ophold og transport, kan alene dækkes i det omfang, de er nødvendige for at tage certificeringen. Dertil skal rejseomkostningerne kunne indeholdes under den maksimale ramme for tilskuddet pr. ansøger på i alt 15.000 kr.

Rejseomkostninger til en certificering i udlandet skal være nødvendige for selve certificeringen, herunder skal evt. hotelovernatning være nødvendig for fornyelsen (kan begrundes ved fx en faglig beskrivelse af nødvendigheden for fornyelse i udlandet).

I øvrigt gælder Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (nr 1276 af 31/10/2016) §11 stk. 6: Der ydes kun i begrænset omfang tilskud til rejser, ophold og repræsentation. Ansøgninger om tilskud hertil og afholdelse af udgifter hertil skal altid konkret begrundes.

Og fra bekendtgørelsens § 17. Der skal ved ydelse af tilskud til transport-/kørselsgodtgørelse fortrinsvis anvendes offentlige transportmidler. Såfremt der anvendes privat bil skal statens almindelige takst pr. km (den lave sats) anvendes, jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser.

Særligt til flyveledere

Er du flyveleder eller flyveinformationsoperatør og har du mistet dit arbejde siden 11. marts 2020, bedes du kontakte FPU direkte på enten mail eller telefon, så vi kan rådgive dig om ansøgningsprocessen.

Mail: fpu-pulje@flyvebranchen.dk

Telefonnummer: 3613 2502

Særligt til udbydere og ansøgere, der giver transport i deres krav

Træningsorganisationer, der tilbyder et kvalitetssikret program, vil kunne sende en faktura direkte til FPU via en transporterklæring mellem udbyderen og piloten.

En ansøger kan frit vælge, om vedkommende vil gøre brug af en transporterklæring, eller om vedkommende selv vil arrangere sit certifikatvedligehold.

Ved en eventuel udbydermodel skal ansøgere opfylde de objektive krav, der stilles til alle ansøgere, og ansøgerne skal indsende korrekt dokumentation, inden FPU kan afregne med udbyderen.

Udbydere (ATO/træningsorganisation), der er godkendt af Trafikstyrelsen, jvf. Trafikstyrelsens oversigt kan gøre brug af modellen.

Et udkast til transporterklæring kan downloades her. Transporthaver kan bruge udkastet, men ansvaret for transporterklæringens rigtighed hviler alene på udbyderen/transporthaveren.

Hvis I ønsker en uddybning af udbydermodellen, så kan I tage fat på Simon Møller Eliasson på sme@flyvebranchen.dk.