You are currently viewing Disse konsekvenser kan corona-virus få for dit job – her er de opdaterede svar

Disse konsekvenser kan corona-virus få for dit job – her er de opdaterede svar

Hvad sker der, hvis du som kabineansat eller pilot bliver ramt af karantæne eller smitte? Eller når krisen påvirker dit selskabs produktion? Juristerne fra Min A-kasse og FPU giver dig svarene.

Opdateret 28. maj kl. 11.00:  Der åbnes stille og roligt op for de strenge rejsevejledninger, der har lagt luftfarten ned siden midten af marts. Det gælder for eksempel nye retningslinjer for erhvervsrejsende og der åbnes så småt op for anerkendelsesværdige formål i forhold til indrejse i Danmark. Desuden presser Europa-Kommissionen og en række europæiske lande på for yderligere grænseåbninger. Se oversigt over

Men luftfarten er – og vil et godt stykke tid endnu – stadig befinde sig i en undtagelsestilstand, hvor spørgsmålene naturligvis er mange. Medlemmerne har stillet spørgsmålene, vi giver svarene.

Vi har åbent kl. 9-15 alle hverdage. Vi står parate til at svare på de spørgsmål, du ikke kan få svar på nedenfor.

FAQ’en er delt op i tre dele:

  • Restriktionerne i forhold til rejser og arbejde
  • Smitte og karantæne
  • Lønkompensation, hjemsendelse og dagpenge

Vi vil desuden anbefale at orientere dig løbende på Sundhedsstyrelsen side om Corona, hvor du kan læse om de generelle anbefalinger og opfordringer, der gælder for hele samfundet. Du kan desuden orientere dig på Udenrigsministeriets rejsevejledning. Og når det kommer til jer, der stadig arbejder, så kan I med fordel se med her i forhold til at skærme jer mod COVID-19.

Restriktionerne i forhold til rejser og grænselukning

Indrejseforbuddet i Danmark og de skærpede rejsevejledninger forlænges til den 10. maj. Se mere her

– Kan jeg sige nej til en rejse?

Beder din arbejdsgiver dig om at rejse, kan du sige nej, hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder alle rejser til landet (de røde områder) – ellers ikke.

Rejser til andre områder (de orange områder) frarådes af udenrigsministeriet, hvis de ”ikke er nødvendige”. Det vil altid være en konkret vurdering om en rejse er nødvendig. En tjenesterejse som pilot eller cabin crew kan ikke automatisk betegnes som en ”ikke-nødvendig rejse”, du er derfor som hovedregel forpligtet til at gennemføre rejsen. Der er desuden åbnet op for erhvervsrejserne. Læs mere her.

Du kan dog få en lægeerklæring, hvis dit helbred af den ene eller anden grund er skrøbeligt, og du dermed er ekstra udsat.

– Hvad hvis jeg er på tjenesterejse (eller gør ophold i andet land mellem flyvninger?)

Har du været på forretningsrejse og bliver sat i karantæne derefter, enten af myndighederne eller af din arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver betale din løn under karantænen. Bliver du smittet i forbindelse med dit arbejde og herefter sendt i karantæne, skal din arbejdsgiver betale din løn. Det er vigtigt at bemærke, at gennemrejse af et risikoområde ikke nødvendigvis medfører behov for karantæne.

– Hvad sker der, hvis jeg ikke kan komme hjem fra en ferie på grund af aflyste fly eller lignende?

Du vil have lovligt forfald og vil ikke kunne blive opsagt, men du kan ikke forvente at modtage løn eller andre ydelser under fraværet. Hvis du rejste til et af de lande, hvor Udenrigsministeriet på tidspunktet for afrejsen frarådede man rejste til, så kan du risikere at blive opsagt eller bortvist.

– Er jeg i risiko, hvis jeg har været i transit i en lufthavn i et risikoområde?

Nej, hvis du har været i transit i mindre end 12 timer, så vurderer sundhedsmyndighederne ikke, at der er behov for særlige forholdsregler, medmindre du selvfølgelig har været i konkret kontakt med en, der har symptomer på Corona-virus.

Jeg er svensker og arbejder i Danmark, hvad betyder grænselukningen for mig?

Al ikke-anerkendelsesværdig indrejse er forbudt. Men det må betragtes som værende legitimt at skulle på arbejde. Men man skal nok forvente ekstra kø.

Hvad med min rating, medical og flyvecertifikat?

EASA har meldt ud til medlemsstaterne, at der i forbindelse med krisen vil være en udvidelse af gyldighedsperioden for alle ovenstående dele for alle crew.

Smitte og karantæne

Er der nogle generelle retningslinjer for luftfartsansatte i EU i forhold til at undgå smittespredning?

Ja, EASA har lavet retningslinjer, du kan læse her. Og her fra ECA

– Hvem kan risikere at komme i karantæne?

Der er ikke udstedt et direkte karantænepåbud fra de danske myndigheder til rejsende, som har været i nogle af de særligt ramte områder (se listen over områderne i linket ovenfor). Udenrigsministeriet har alene opfordret hjemvendte rejsende fra de pågældende områder til at blive hjemme i 14 dage. Dermed er det (endnu) op til den enkelte om man vil gå på arbejde og dermed fortsat modtage løn.

Det må dog kraftigt tilrådes, at hjemvendte rejsende, der har besøgt de ramte områder, orienterer sine arbejdsgivere om rejsen, og følger myndighedernes anbefalinger.

Arbejdsgiveren kan herefter vælge at suspendere den hjemvendte medarbejder af frygt for smittespredning til de øvrige medarbejdere, men dette indebærer ikke løntab for den suspenderede medarbejder. Suspensionen kan og bør tidsbegrænses, fx til 14 dage.

– Hvornår anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver hjemme i 2 uger?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver hjemme i to uger, hvis man efter den 2. marts 2020 kommer til Danmark fra et af de særlige risikoområder, hvortil alle rejser frarådes pga. coronavirus/COVID-19. Disse områder er i Udenrigsministeriets rejsevejledninger markeret med rød (vi fraråder alle rejser). Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at man bliver hjemme, hvis man kommer fra et område, der i Udenrigsministeriets rejsevejledning er markeret med gul (vær ekstra forsigtig) eller orange (ikke-nødvendige rejser frarådes).

– Hvis jeg bliver smittet, har jeg så ret til løn under sygdom?

Det har man selvfølgelig, hvis man er ansat som lønmodtager og har hjemmebase i Danmark.

– Hvad sker der, hvis man bliver sat i karantæne?

Bliver du sat i karantæne uden at være smittet med corona-virussen (eller er syg i øvrigt) i forbindelse med en ferie, og bliver du derfor forhindret i at vende tilbage på arbejdet som forventet, er det force majeure. Du kan derfor ikke blive afskediget for at udeblive fra dit arbejde, men du har som udgangspunkt ikke ret til løn.

Ofte vil du dog kunne finde en løsning med din arbejdsgiver, hvor du enten arbejder, mens du er i karantæne, eller indhenter det forsømte senere.

– Hvad sker der, hvis min arbejdsgiver frygter, at jeg er smittet?

Ønsker din arbejdsgiver ikke, at du kommer på arbejde af frygt for smitte, men ingen myndigheder har sat dig i karantæne, skal din arbejdsgiver betale din løn.

I det hele taget er det meget vigtigt, at man følger myndighedernes anvisninger, hvis man vil beholde sine rettigheder.

Lønkompensation, hjemsendelse og dagpenge

Hvordan står jeg, hvis min arbejdsgiver beder mig om at gå ned i tid, hjemsendelse eller på orlov som følge af lavere produktion?

Det er først og fremmest vigtigt, at en nedgang eller ændring i arbejdstid (det kan være fra fuldtid til deltid eller i form af orlov) følger bestemmelserne i din overenskomst eller arbejdskontrakt. Det vil særligt sige varslingsbestemmelserne, der som udgangspunkt vil sige, at en sådan ændring af arbejdsforholdene først kan ske om flere måneder. Derfor skal der laves en særlig lokal aftale herom, hvor FPU og din tillidsrepræsentant er involveret. Hvis din arbejdsplads gør det, så vil I kunne få dagpenge via Min A-kasse, hvis man er medlem af en a-kasse.

Desuden er der mulighed for at bruge trepartsaftalen om lønkompensation. SE NEDENFOR.

Kan trepartsaftalen om en midlertidig lønkompensationsmodel til fyringstruede bruges på min arbejdsplads?

Ja, de fleste luftfartsselskaber med base i Danmark benytter den allerede. Det gælder blandt andet DAT, Jet-Time, Sunclass, Sun-Air, Cityjet, Xfly, Great Dane Airlines og Sunclass. Faktisk er det hele luftfartsbranchen i Danmark, der benytter sig af ordningen.

Ordningen er lavet via arbejdsmarkedets parter i Danmark, deriblandt FH som FPU’erne er medlem af. Ordningen gælder for det antal ansatte som virksomheden vurderer ellers ville blive opsagt som følge af nedskæringer, forudsat at der er tale om mindst 30 % af den samlede medarbejderstab eller mindst 50 medarbejdere. Hvis virksomheden fx vurderer, at alle ansatte vil blive opsagt på grund af nødvendige nedskæringer, vil alle ansatte kunne hjemsendes med fuld løn og med deraf følgende lønkompensation (på 75% af lønnen, men maksimalt 30.000 af staten), der i første omgang går til virksomheden. Aftalen gælder i perioden 9. marts til 8. juli 2020. Når hjemsendelsen ophører, skal medarbejderen returnere til sin stilling på de vilkår, der var gældende umiddelbart forud for hjemsendelsen

I kan lave aftaler, der passer til jer lokalt, og det er op til jer at vurdere, om I for en periode vil ændre jeres vilkår. Uanset, hvad I vælger, vil I stadig kunne benytte kompensationsmodellen og få adgang til de 30.000 kr. I skal selvfølgelig være klar over, hvad en eventuel ændring af vilkår får af betydning for LG-dækning i tilfælde af en konkurs. Men her vil FPU’s juridiske team selvfølgelig assistere jeres tillidsvalgte.

Desuden kan I læse om modellen i FH’s vejledning

Hvis mit selskab har lavet en aftale via lønkompensationsmodellen, og jeg bliver syg, mens jeg er sendt hjem?

Alle hjemsendte medarbejdere skal sygemelde sig på sædvanlig vis, selvom de er hjemsendt og virksomheden modtager kompensation.

Hvordan er mulighederne for dagpenge, hvis jeg går på nedsat tid eller på orlov, eller hvis jeg bliver afskediget?

En grundlæggende forudsætning for at få dagpenge, er, at du er medlem af en A-kasse og har været det mindst ét år. Det er et medlemskab, du skal have oprettet udenom om dit faglige medlemsskab i FPU. Her vil vi anbefale Min A-kasse, hvor de fleste flyvende i Danmark står. Min A-kasse har også en god FAQ om dagpenge. Og vi vil i det hele taget anbefale, at du tager fat på din A-kasse med dagpengespørgsmål.

MEN det er dog vigtigt (som anført lige ovenfor), at du snakker med din tillidsrepræsentant eller FPU inden, du accepterer orlov eller nedgang i arbejdstid. Det er nemlig afgørende, at din eventuelle ledighed ikke kan betegnes som værende selvforskyldt.

Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis han har brug for, at jeg kommer på arbejde?

Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den inddrages, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det vil sige, at der skal meget til, for at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med coronavirus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan inddrage ferie. Er du i tvivl, så kontakt FPU.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie uden varsel?

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du anbefales derfor at tage kontakt til FPU,
hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel. Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage.

Hvad har I gjort for at få politikerne på banen?

Allerede i sidste uge henvendte vi os til regeringen med henblik på at sikre likviditet i branchen. Et arbejde, du også kan følge i pressen. Vi opfordrede desuden til lønkompensationsmodellen, som nu er kommet endeligt på plads.
Men det vigtigste for vores branche lige nu er likviditet, så der er arbejdspladser tilbage, når flyene igen skal på vingerne. FPU og arbejdsgiverne har den seneste uge skubbet på for at få en løsning i forhold til selskabernes likviditetsudfordringer.

Torsdag den 19. marts præsenterede regeringen og et enigt Folketing en historisk stor hjælpepakke med tiltag, der skal holde hånden under trængte virksomheder. Tiltagene falder fint i forlængelse af det brev som FPU sendte den 13. marts, og det arbejde vi i samarbejde med arbejdsgiverne har gjort for få sikret likviditet og tryghed om luftfartens økonomi imens flyene står – mere eller mindre – stille. Den særligt interessante del af hjælpepakken er den del, der handler om særligt ramte selskaber – her er luftfarten specifikt nævnt. Pakken giver mulighed for, at selskaber, der mister 80-100 pct. af deres indtægter, kan få dækket 80 pct. af deres omkostninger i en periode i fire måneder. Her kvalificerer luftfarten sig jo voldsomt.

I slutningen af april rettede vi igen henvendelse til regeringen med seks krav, der hovedsageligt vedrørte forlængelse af de forskellige hjælpepakker og bud på justeringer. Efterfølgende har vi været i dialog med beskæftigelsesministeren og transportministeren. Vi forventer en yderligere forlængelse af hjælpepakkerne. Dette arbejde kan man læse om her. Herudover arbejder vi sammen med arbejdsgiverne med henblik på at sikre en plan for genåbning af dansk luftfart, så vi sikrer en tryg og god genåbning til fordel for de ansatte og passagerne.

Dette indlæg har 1 kommentar

Skriv et svar